Community Practitioners' and Health Visitors' Association

Back to home pageGeneral information about CPHVAMembership information Contact CPHVA staffSearch CPHVA site for general informationHelp on navigating the siteLinks to other useful sitesEnter members' area

Health visiting information
School nursing information District nursing information Practice nursing information Countries-Scotland, Wales and Northern IrelandPublic health information Clinical effectiveness information Courses, grants and reportsCPHVA responses to government and other reportsCPHVA and non-CPHVA eventsPress releases and media relationsCPHVA campaignsSpecial Interest GroupsFrequently asked questionsIndex to site
Amicustheunion

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol i Blant ar gyfer Cymru
 

Dechreuwyd datblygu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol i Blant ar gyfer Cymru ym mis Medi 2002 a'i ddiben yw gwella ansawdd a thegwch y gwasanaeth a ddarperir trwy bennu safonau cenedlaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc. Mae perthynas weithio agos yn cael ei ffurfio gyda'n cydweithwyr ym myd addysg a'r sector gwirfoddol, am fod cydweithio aml-asiantaeth yn thema allweddol yn y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol hwn. Mae pwyslais yn cael ei roi ar asesiad holistaidd o blant yng nghyd-destun eu teuluoedd a'r gymuned ehangach er mwyn targedu gwasanaethau sy'n seiliedig ar eu hangen a'u galluogi i wneud penderfyniadau am y gofal y maent yn ei dderbyn. Nod y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol i Blant yw bod:

"All children and young people achieve optimum health and well being and are supported in fulfilling their potential."

Bydd y fframwaith yn debyg i'r model a ddatblygwyd gan yr Adran Iechyd yn Lloegr o ran sefydlu chwe modiwl i fynd â'r gwaith yn ei flaen:

  • Plant a phobl ifanc iach;

  • Iechyd meddwl a lles seicolegol plant a phobl ifanc;
    Plant a phobl ifanc anabl;

  • Mamolaeth;

  • Plant a phobl ifanc o dan amgylchiadau arbennig;

  • Plant a phobl ifanc sy'n dioddef o salwch neu anaf aciwt a pharhaol.

Mae Gweithgorau Allanol wedi cael eu sefydlu ar gyfer pob modiwl ac mae pump o'r grwpiau hyn wedi dechrau ar y gwaith o bennu safonau. Erbyn dechrau mis Mawrth 2003 bydd y chwe gweithgor allanol yn gweithio ar y cyd. Bydd carfanau perthnasol, gan gynnwys rhieni/gofalwyr, plant a phobl ifanc i gyd yn cymryd rhan mewn proses ymgynghori anffurfiol gydol yr amser y bydd y safonau'n cael eu datblygu. Bydd ymgynghoriad ffurfiol ar yr holl safonau a ddatblygir yn cael ei gynnal yn ystod haf 2003.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ar 029 2082 6563 neu e-bostiwch:

Pen